03.06.2020 г.

Приравнителни изпити за новоприети ученици в началото на втори срок

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.05.2020 г.

Майска извънредна изпитна сесия КФО

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.05.2020 г.

Майска изпитна сесия за ученици СФО

​-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.04.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,

през следващата седмица /от 13.04. до 16.04./ учебните  занятия ще имат разтоварващ характер за учениците от 6 до 11 клас. Ще се провеждат само часовете по спортна подготовка. За същият период, учениците от 12 клас продължават дистанционното обучение  по учебни предмети от седмичното разписание. От 21.04. ще  продължи дистанционното обучение по настоящото разписание и график за всички ученици от 6 до 12 клас.

От ръководството

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.03.2020 г.

На вниманието на родители и ученици.

Видео урок за регистрация в portal.office.com. След регистрация учителите и учениците ще могат да ползват MS Teams. Класните ръководители на 6 и 7 клас ще раздадат потребителски имена и пароли на учениците.

Линк с видео

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2020 г.

Заповед за преминаване в дистанционна форма на обучение

166   СПОРТНО  УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”
гр. София общ. Столична, р-н Подуяне ул” Константин Фотинов” № 4; тел. 847 38 60
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№ ………./ 14.03.2020 год.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, София-град и чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България 
I.НАРЕЖДАМ:
  Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител,  чрез възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали  ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание.
  Училищният психолог да извършват своята дейност чрез работа от дома, използвайки средствата за електронна комуникация за извършване на консултативна и корекционна дейност в рамките на 5 часа дневно.
  При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда на 166. СУ при засилена дезинфекция и не допускане на струпване на хора в една класна стая/ помещение. Задължително използват лични предпазни средства.
  Заместник-директора по учебната дейност и  да премине към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число административна дейност и осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност - да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищната сграда.
  Ръководител направление ИКТ и  да премине към работа от дома за изпълнение на служебните си задължения, в това число всички дейности свързани АДМИН , НВО  ДЗИ, електронен дневник и други дейности свързани с осъществяване на дистанционно обучение. При невъзможност - да извършват своята дейност при засилена дезинфекция в училищната сграда.
   Домакин и помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задължения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Работникът –поддръжка работи по график за поддържане на сградата на училището.  Задължително използват лични предпазни средства.
    Административният персонал – ЗДАСД, ЗАС, главен счетоводител и технически секретар  да преминат към работа от дома при възможност, при невъзможност да изпълняват служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използват лични предпазни средства.
     Служителят от звеното за охрана работи по изготвен график, като осъществява засилен пропусквателен режим и не допуска външни лица в сградата. Същият изпълнява своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда.  Задължително използва лични предпазни средства.
     Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на работно време в условията на извънредно положение до 13.30 часа всеки ден – приложение 1 към заповедта.II. ЗАБРАНЯВАМ:
     Достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.  Препоръчвам комуникацията между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като служителят от звеното за охрана получи потвърждение по телефон от директора на училището.
     Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебната сграда е забранено.Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до 29.03.2020 година или второ нареждане. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти и се качи на сайта на училището!
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!
Нина Иванова
Директор на 166. Спортно  училище  „Васил Левски”
гр.София

15.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
•          Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
•          Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
•          Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
•          Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•          Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
•          Насърчавайте детето да бъде активно;
•          Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
•          Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
•          Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
•          Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
 
НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!
 


19.02.2020 г.

Патронен празник на 166 Спортно училище "Васил Левски"

На 19.02.2020 г. от 11ч. в парк”Герена” и тази година всички ученици от 166СУ”Васил Левски”, както и техните учители и ръководство, отбелязаха 147 години от обесването на Васил Левски. Пред паметника на Дякона, който е и патрон на нашето училище, се проведе програма, в която ученици от 6 а клас изнесоха кратък рецитал,посветен на Апостола! Благодарим на Моника, Денислав, Милена, Ивайло, Джулия, които представиха достойно училището ни в тази инициатива! С гордост можем да отбележим,че и тази година наша ученичка-Милена Маркова от 6а клас, се нареди на престижното 3-то място в конкурса за есе на тема “Ако Левски беше жив...”, организирано от СК”Левски”, Дирекция “ПИСТ”към Столична община и район Подуяне. Наградата на Милена беше връчена от Владо Николов, който е и възпитаник на нашето училище! Другите участници в конкурса - Савина Ковачева от 7а клас, Симона Георгиева от 6а клас и Моника Младенова от 6а клас,получиха грамоти за участие от кмета на район Подуяне г-жа Ева Митова! Учениците, както и техните учители, поднесоха венец и цветя пред паметника на Апостола в парк “Герена”!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


24.01.2020 г.

Поради обявяване на грипна ваканция за област София-град в периода 27.01.2020 г. - 04.02.2020 г. се изменя графика на януарската изпитна сесия за ученици СФО. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.01.2020 г.

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2019 на 166 СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
 

 • №1 –  ЯСЕН РАДЕВ – БОКС – ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН
 • №2 – ДЕНИС ДИМИТРОВ – КАНУ-КАЯК – II м. ЕП   и IV м. СП
 • №3 – СТОИЛ ПАЛЕВ,  АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ,  ВЛАДИМИР ГЪРКОВ,  ЛАЗАР БУЧКОВ  – ВОЛЕЙБОЛ – II м. ЕП до 17г.
 • №4 – АДРИАН АНДРЕЕВ – ТЕНИС
 • №5 – ВИКТОР МАРКОВ – ТЕНИС – III м. ЕП и   V м. СП
 • №6 – НИКОЛАЙ ЗАФИРОВ  – БОКС – III м. ЕП
 • №7 – МОНИКА ЗАРКОВА – ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА – III м. отборно ЕП
 • №8 – ТЕОДОР ИЛИЕВ – КАРАТЕ КИОКУШИН – II м. Световна купа киокушин
 • №9 – ИЗАБЕЛА СОКОЛОВА – ЛЕКА АТЛЕТИКА – I м. - БП  и   ИВАЙЛО ПЕЙЗАНОВ  - I м. БП -КЛ.БОРБА
 • №10 – ДАНИЕЛА БРЪСНАРОВА  –  II м. БП - СВОБОДНА БОРБА  и   НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ – II м. БП - ДЖУДО
НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ФУТБОЛИСТ
 • МАРТИН ПЕТКОВ – национален състезател до 17 години
НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ
 • ЛЕОНОР БОЖАНОВА – национален състезател  ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • ТАТЯНА ВОЛОЖАНИНА – национален състезател  ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
 • ИВАНА НИКОЛОВА –  национален състезател СПОРТНА СТРЕЛБА
 • ВИКТОРИЯ БОЙНОВА– национален състезател СВОБОДНА БОРБА
 • ДЖЕРЕМИ  КОЛЕВ -  национален състезател БАСКЕТБОЛ
НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
 • ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ – БОКС
 • МАЯ НИКОЛОВА - ВОЛЕЙБОЛ
ОТБОР НА ГОДИНАТА
 •  ВОЛЕЙБОЛ - кадети--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.12.2019 г.

Януарска изпитна сесия за ученици на СФО

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


26.09.2019 г.

Учениците от 166 СУ „Васил Левски“ взеха активно участие в
 ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА СПОРТА 2019. 
Спортният панаир се проведе в зала „Арена Армеец“, 24 - 26 септември 2019 г.


14.09.2019 г.

 „ Да изчистим България заедно“ 
Учениците от 166 СУ „Васил Левски" се включиха с ентусиазъм в националната кампания  „Да изчистим България заедно“.
Спортистите от 6-ти и 7-ми клас сами изработиха плакат  и табелки с цветовете на кампанията и почистиха района около училището. Работиха бързо и ефективно и всички останаха доволни от резултата!
Само така, момичета и момчета!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.07.2019 г.

Августовска изпитна сесия
 
Поправителна изпитна сесия ДФО

Поправителна изпитна сесия КФО

Изпитна сесия СФО

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


28.06.2019 г.

Юлска поправителна изпитна сесия
 
Консултации по учебни предмети
 
 • Философия - В. Кръстева, 02.07. от 10,00 ч. в кабинет 5; 03.07. от 10,00 ч. в кабинет 5.
 • Български език и литература - В. Крумова, 03.07. от 12,00 ч. в кабинет 5; 04.07. от 12,00 ч. в кабинет 5.
 • Биология и ЗО - К. Райкова, 03.07. от 10,00 ч. в кабинет 13.
 • Физика и астрономия - Е. Манолева, 01.07. от 11,00 ч. в кабинет 20.
 • Биомеханика - Е. Манолева, 01.07. от 11,00 ч. в кабинет 20.
 • СПС, ТМФВ, ТМСТ - К. Валериева, 03.07. от 13,00 ч. до 15,00 ч. в кабинет 20, 04.07. от 12,00 ч. до 13,00 ч. в кабинет 20.
 • Химия и ООС - З. Барзева, 03.07. от 8,00 ч. до 12,00 в кабинет 2,  04.07. от 8,00 ч. до 12,00 в кабинет 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


01.06.2019 г.

Грамота за заслуги към Столична община
 
На 13 май 2019г. В театър "София "се проведе официална церемония по връчване на наградите на Столична община в областта на образованието под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на гр.София. Едно от малкото наградени училища е и нашето 166 Спортно училище "Васил Левски"! Честито на г-жа Нина Иванова и нека й пожелаем още много успехи, грамоти, награди и под нейно ръководство училището ни с гордост да носи името "Училище за шампиони".
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.05.2019

Юнска изпитна сесия за учениците от СФО

Заповед и график
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.04.2019 г.

На 17.04.2019 г. вокалната група към 166 СУ "Васил Левски" се представи успешно във фестивала
"Да подкрепим толерантността с музика и танци"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


29.03.2019 г.

Пролетно почистване 2019 година

На 29.03.2019 г. 166 СУ взе активно участие в инициативата "Пролетно почистване на София 2019".
Учениците почистиха двора на училището и засадиха дръвчета.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.03.2019 г.

Родителска среща

На 21.03.2019 г. от 18,30 часа ще се проведе родителска среща.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.02.2019 г.

Почит към Апостола на свободата

На 19.02.2019 г.от 11ч.в парк "Герена"пред паметника на Васил Левски всички ученици от 166 Спортно училище "Васил Левски ",както и техните треньори,учители и родители,отбелязаха 146 години от гибелта на Апостола на свободата. Пред лика на Дякона ,който е и патрон на нашето училище,се проведе церемония по награждаване на участниците в конкурса за есе на тема "Левски за мен",организирано от СК"Левски ",Дирекция "ПИСТ"към Столична община и район Подуяне. С гордост можем да отбележим,че първите две места бяха за нашите ученици-Ана-Мария Папазова и Велизар Радков и двамата от 7 а кл.Призовете бяха връчени от Владо Николов ,който е и възпитаник на училището,както и неотразимата Ина Ананиева,която е и треньор в "училището за шампиони"! Учениците,както и техните учители и треньори,поднесоха венци и цветя пред паметника на Апостола!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


19.02.2019 г.

Патронен празник на училището

По случай 19 февруари учениците от 6 и 7 клас и техните учители по БЕЛ -Стела Христова,Милена Петрова и Димитрина Бисерова,направиха изложба,посветена на Апостола.Тя беше изложена в централното фоайе на третия етаж,за да може всички ученици,родители и гости през цялата седмица да прочетат есета ,посветени на патрона на нашето училище .


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


15.01.2019 г.

166 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” НАГРАДИ  10-те НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ ЗА 2018 година
 
 
 
На 15.01.2018г. в 166 Спортно училище „Васил Левски” се проведе церемония по награждаване на 10-те най-добри спортисти за 2018г.
През 2018 година учениците на 166 СУ „Васил Левски” спечелиха  1 сребърен медал от младежките Олимпийски игри,   17 медала от Световни, европейски и балкански първенства, 64 станаха шампиони на България, а 235 медала бяха спечелени на международни и държавни първенства .
Наградата Спортист на година за  2018  на 166 Спортно училище получи ученикът Адриан Андреев – носител на сребърен медал на двойки по тенис  от младежките олимпийски игри в Аржентина, I-во място на турнира US OPEN  до 18г. и II-ро място на европейско първенство за младежи.  В призовата тройка се наредиха носителката на световна купа по художествена гимнастика Теодора Александрова  и сребърния медалист от Европейското п-во по бокс Ясен Радев.
Приз за най-перспективен футболист получи Ивайло Христов , а приз за най-перспективен състезател получиха учениците  Камелия Стоилова – худ. гимнастика,  Лъчезара Пекова – худ.гимнастика, Ивана Николова – спортна стрелба и Исмаил Помаков – свободна борба. Наградата  за най-добър треньор получи учителя по бокс Владислав Георгиев.
Приза отбор на годината  отиде при волейболния отбор – момчета, които през 2018г. станаха шампиони на България.
Младите надежди на спорта бяха наградени от г-жа Ваня Кастрева  - Началник на РУО София-град, Ани Бързанова – зам.Кмет на СО район „Подуяне”  както и от спортните легенди Владо Николов,  Даниел Боримиров , Александър Томов, Ина Ананиева и Красимир Инински.

 

 Класиране "Спортист на годината 2018"
 
№1 – АДРИАН АНДРЕЕВ – ТЕНИС
- сребърен медал -  двойки от младежките олимпийски игри в Аржентина,
- I-во място на турнира по тенис US open до 18 години, 
- II-ро място на ЕП, детето чудо в тениса Адриан Андреев.
№2 – ТЕОДОРА АЛЕКСАНДРОВА – ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА - носителка на Световната купа - жени по художествена гимнастика.
№3 – ЯСЕН РАДЕВ – БОКС - II-то място на Европейското първенство по бокс
№4 – ДЕНИС ДИМИТРОВ – КАНУ-КАЯК - IV-то място на Световно и Европейско първенство.
№5 – ТЕОДОР ИЛИЕВ – КАРАТЕ КИОКУШИН - III-то място на Европейско първенство по  карате киокушин .
№5 – КИРИЛ БОРИСОВ – БОКС - III-то място на Европейско първенство по бокс 
№6 – САМУИЛ ВЪЛЧИНОВ – ВОЛЕЙБОЛ - V-то място на Европейското  първенство по волейбол.
№6 – ЖЕЛЯЗКО АПОСТОЛОВ – ВОЛЕЙБОЛ - V-то място на Европейското  първенство по волейбол.
№7 – ИЗАБЕЛА СОКОЛОВА – ЛЕКА АТЛЕТИКА - национален рекорд на 60м. с препятствия  и стана балканска шампионка  на 100м. с препятствия за девойки.
№8 – НИКЪЛЪС СУЛЕВ – КЛ.БОРБА - V-то място на Европейско  и  I-во  място на Балканско първенство по борба
№9 – НИКОЛАЙ ЗАФИРОВ – БОКС - V-то място европейско първенство.
№10 – НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ – ДЖУДО - III-то място  Европейска купа – джудо.
НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН ФУТБОЛИСТ
ИВАЙЛО ХРИСТОВ - национален състезател по футбол до 17 годиниНАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН СЪСТЕЗАТЕЛ
КАМЕЛИЯ СТОИЛОВА – ХУД.ГИМНАСТИКА
ЛЪЧЕЗАРА ПЕКОВА – ХУД.ГИМНАСТИКА
ИВАНА НИКОЛОВА – СПОРТНА СТРЕЛБА
ИСМАИЛ ПОМАКОВ – СВ.БОРБАНАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ – БОКС - неговите състезатели за поредна година спечелиха сребърен и бронзов медал от Европейското първенство по бокс.
 
ОТБОР НА ГОДИНАТА
ВОЛЕЙБОЛ – МОМЧЕТА - победители на държавното първенство по волейбол – момчета и са част от звездния отбор спечелил балканската титла  за 2018г.
 

                                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


20.12.2018 г.

Литературно състезание под мотото „Знам, мога и ще го покажа”
 
На 24.10.2018г.(сряда) от 12 ч. в мултимедийния кабинет номер 20 се проведе литературно състезание под мотото „Знам,мога и ще го покажа”. То беше част от Националната седмица на четенето,организирано от Министерството на образованието и науката.Целта на инициативата е насърчаване и повишаване на грамотността сред учениците.
Участниците в това състезание бяха децата от трите седми класа и техните учители по БЕЛ – г-жа Стела Христова и г-жа Димитрина Бисерова .
Всички те трябваше да покажат  уменията и знанията си ,решавайки няколко литературни задачи от предходните учебни години .
Състезанието се проведе в три кръга.
1 кръг - Първата задача беше изразително четене на възрожденското стихотворение ‘’Стани, стани юнак балкански” и запознаване с биографията на Добри Чинтулов.
2 кръг - Разпознаване на откъси от художествени произведения, изучавани в 5 и 6 клас.
3 кръг - Решаване на правописни задачи,показващи тяхната отлична езикова култура.
Преди журито да определи отбора-победител в това състезание, ученичката Десислава Галионова от 7 а клас представи свое авторско стихотворение, посветено на книгите.
Макар и всички участници да се бяха справили успешно, трябваше, както във всяко състезание,да се наградят най-добрите!
Жури в състав :
Г-жа Ани Стефанова (заместник-директор по учебната част);
 г-жа Янка Симеонова (учител по история);
 г-жа Мария Кирова(библиотекар) излъчи победителите:

1 място - отборът на 7 б клас с кл.ръководител Петя Антонова беше в състав: Ивайло Вутов, Йоана Ризова, Цветелина Ангелова
2 място - отборът на 7 а клас в състав : Ива Папукчиева, Ирена Петрова и Анастасия Йосифова.
3 място - отборът на 7в клас - Мария-Луиза Воденичарова, Сузана Бояджийска, Орлина Петрова.

И трите отбора получиха грамоти,връчени лично от г-жа Нина Иванова-директор на 166 СУ ‘’Васил Левски”.
Книги, посветени на Христо Ботев, връчени от г-жа Ани Стефанова, която е също преподавател по БЕЛ в училището.
А купите за 1,2,3 място (златна,сребърна и бронзова) бяха дадени от г-н Георги Стоичков (заместник-директор по спортна дейност).
Всички състезатели бяха бурно подкрепени от своите съученици със специално направени плакати.
Състезанието завърши оптимистично и с много усмивки,че освен със своите спортни успехи, нашите ученици могат да се похвалят с много знания в областта на литературата.
Ние, учителите г-жа Бисерова и г-жа Христова, специално благодарим на всички деца, колеги, ръководството и родителите за подкрепата в тази наистина чудесна инициатива!
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20.12.2018 г.

Състезание по математика за ученици от 7 клас

На 18.12.2018 година се проведе състезание по математика между отборите на 7а и 7б клас.

Присъстваха директора на училището г-жа Нина Иванова,
заместник директорите - г-жа Ани Стефанова и г-н Стоичков, много учители и ученици.

Задачите бяха разнообразни и с точно определено време. Имаше интересни практики и логически задачи за публиката. 
По-добър се оказа отбора на 7а клас, който взе приза.

Организатори на събитието бяха г-жа Ганка Йорданова и г-жа Ценка Найденова.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« 1 2 3 »