Профил на купувача

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки

Заповед - отмяна на публикувани "Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки"

УИН 03777-2015-0002


Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на ученическо столово хранене на ученици на 166 СУ "Васил Левски", на територията на район „Подуяне”

Решение – 07.12.2015 г.
Покана – 07.12.2015 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация - 07.12.2015
Приложение 2 - Проект на договор - 07.12.2015
Приложение 3 - Представяне на участник - 07.12.2015
Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 07.12.2015
Предложение 5 - Техническо предложение - 07.12.2015
Приложение 6 - Ценова оферта - 07.12.2015
Приложение 7 - Декларация по чл. 55, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП - 07.12.2015
Приложение 8 - Декларация - 07.12.2015
Приложение 9 - Декларация за конфиденциалност - 07.12.2015
Приложение 10 - Декларация приемане условията на договора - 07.12.2015
Решение за прекратяване АОП - 28.01.2016
______________________________________
АОП1, АОП2, АОП3, АОП4, Решение

Становище

Заповед - откриване процедура

Покана

Решение АОП

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1Вътрешните правила са създадени на основание чл.8 б от ЗОП и уреждат:
(1). условията и редът за планиране на процедурите по възлагане на обществени поръчки в 166 Спортно училище „Васил Левски”-гр.София.
(2). организацията, сроковете и отговорностите на длъжностните лица за провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки от 166 Спортно училище „Васил Левски”-гр.София .
(3). разпределението на задълженията на длъжностните лица от166 Спортно училище „Васил Левски”-гр.София , ангажирани с процедурите за възлагане на обществени поръчки.
(4). осъществяването на предварителен контрол по процедурите за възлагане на обществени поръчки.
(5). контрол по изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
(6). завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществени поръчки.
Чл.2. Целта на настоящите правила е да създадат условия за законосъобразно и ефективно разходване на бюджетни средства, както и публичност и прозрачност на действията по планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки при спазване ЗОП.
Чл.3. Вътрешните правила се прилагат при провеждане на процедури за строителство, доставки, осъществяване на услуги или провеждане на конкурс за проект, както и при реализирането на проекти финансирани със средства от европейските фондове, по реда на ЗОП.
Чл.4. Вътрешните правила включват:
(1). отговорностите на длъжностните лица в процеса на организацията при подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
(2). действията и отговорностите на длъжностните лица по сключване на договора за възлагане на конкретната обществена поръчка.
(3). задълженията на длъжностните лица контролиращи изпълнението на договорите.
(4). задълженията на длъжностните лица за завеждане, съхранение и ползване на документацията по възлагане на обществените поръчки .
Чл.5. При разработването на Вътрешните правила са спазени изискванията на ЗОП, ППЗОП, ЗФУКПС.
Чл.6. Директорът на Училището е ВЪЗЛОЖИТЕЛ по смисъла на чл.7, т.3 от ЗОП .
Чл.7. Организирането и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки се извършва от Директора на училището, подпомаган от съответните длъжностни лица.

ІІ. ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Чл.8. (1).Планирането на обществените поръчки се извършва преди разработването на проекта на бюджет на Училището за съответната финансова година, на база представените от пом.директори, треньори и гл.счетоводител мотивирани заявки за необходимост от строителни дейности, доставка на стоки и предоставяне на услуги;
(2). Заявките по ал.1, се представят пред Директора за обобщаване и се довеждат до знанието на гл. счетоводител в срок до 15 януари на текущата година с цел планиране на средства за тях в проекта на бюджет на училището.
(3). Гл.счетоводител обобщава заявките по ал.2 в Списък на планираните поръчки през годината, който представя за одобрение на Директора на училището в срок до 20 януари. Списъкът се придружава с мотивиран писмен доклад, който съдържа анализ на потребностите и предвижданите бюджетни разходи.
Чл.9Гл.счетоводител разработва препоръчителен График за провеждане на процедури по ЗОП . Графикът се утвърждава от директора на училището.
Чл.10Откриването на процедура за възлагане на обществена поръчка, която не е включена в Списъка на планираните поръчки през годината, се допуска по изключение, след мотивирано предложение - докладна записка на пом.директорите, съгласувано с главния счетоводител.

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПОРЪЧКАТА 

Чл.11Приблизителната стойност на поръчката се определя от гл.счетоводител по реда на чл. 14 от ЗОП, на базата на прогнозна цена се определя вида на съответната процедура.
Чл.12. Съгласно разпоредбите на чл.14, ал.3 от ЗОП, Възложителят ще прилага предвидените в ЗОП опростени правила, когато обществените поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП имат следните стойности без ДДС:
за строителство - по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.;
- за доставки, услуги и конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 132 000 лв. до съответния праг, определен в чл. 45в, ал. 2 ЗОП.
Чл.13. Съгласно разпоредбите на чл.14, ал.4 от ЗОП Възложителят ще провеждат процедурите при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС:
за строителство - от 60 000 до 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 670 000 до 1 650 000 лв.;
за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - от 66 000 до 132 000 лв.

ІV. ПОДГОТОВКА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Чл.14. (1). Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП започва с доклад от гл.счетоводител до директора на училището, с който го информира за предстоящата процедура съгласно Графика за обществени поръчки.
(2). В случай на одобрение Възложителят /Директорът/ връчва възлагателно писмо на гл.счетоводител , което съдържа най-малко следната информация:
1. описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;
2. изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката;
3. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта” – и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
4. срок за получаване на офертите
5. избрани от Възложителя лица до които да бъде изпратена поканата, ако е приложимо;
6. членовете на комисията, назначена за получаване, разглеждане и оценка на офертите;
(3). След получаването на възлагателното писмо в зависимост от предмета на поръчката гл.счетоводител подготвя проекти на следните документи:
1. Заповед за откриване на процедурата;
2. Публична покана по образец утвърден от изпълнителния директор на АОП;
3. Технически спецификации.
4. Проект на договор;
5. Образец на оферта;
6. Образец „Административни сведения”;
7. Образец на декларация по чл.47, ал.1 и 5;
8. Заповед за назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите;
Чл.15. Директорът, след съгласуване с юрист, утвърждава изготвените проекти на документи и издава заповед за откриване на процедурата.
Чл.16. Възложителят публикува поканата в Портала на АОП и приложимите към нея документи.
Чл.17Гл.счетоводител с приемно-предавателен протокол предава на отговорното лице поддържащо профила на купувача на 166 Спортно училища „Васил Левски” гр.София документацията на обществената поръчка, което от своя страна я публикува в профила на купувача най-късно до края на следващия работен ден.
Чл.18В случай, че във възлагателното писмо са посочени лица и/или фирми до които да бъде изпратена поканата, гл.счетоводител с придружително писмо им изпраща поканата.
Чл.19В деня на публикуването гл.счетоводител изпраща съобщение за поканата до средствата за масово осведомяване без да променя условията в поканата. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана в ПОП на АОП.

V. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Чл.20(1) Гл.счетоводител предоставя утвърдената документация в деловодството където се размножава и окомплектова, след което се предоставя за получаване от кандидатите;
(2) Гл.счетоводител отговаря за внасяне на гаранциите от кандидатите, когато това е предвидено.
Чл.21При постъпили писмени искания за разяснения по документацията за участие в поръчката в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, Възложителят е длъжен, преди изтичане на този срок да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 

Чл.22. (1). Предложенията се приемат в деловодството на училището от ЗАС и се съхраняват там до момента, в който бъдат предоставени на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите.
(2). При приемане на офертите ЗАС отбелязва върху плика поредният номер, датата и часа на получаването, а посочените данни се записват във Входящата регистрационна книга на училището със самостоятелен регистрационен индекс, за което на приносителя се издава документ.
(3) Всяка оферта се представя в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост
(4) Незапечатани, прозрачни или пликове с нарушена цялост, както и пликове, които не съдържат данни на кандидата не се приемат и завеждат и се връщат на подателя.

VIІ. ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Чл.23(1) За провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана Директорът назначава комисия.
(2) В зависимост от предмета на поръчката, в състава на комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката и юрист.
(3) В заповедта по ал. 1 се посочват датата, часът и мястото на провеждане на заседанието на комисията, резервни членове, както и срокът за изпълнение на възложената задача.
(4) Разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите предложения се извършва в съответствие с избрания критерий .
Чл.24След получаване на офертите членовете на комисията, представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП
Чл.25. (1) Отварянето на офертите се извършва публично в присъствието на пожелалите това представители на участниците в процедурата или упълномощени от тях длъжностни лица.
(2) Комисията след отварянето на офертите проверява съответствието на офертите с изискванията, съгласно чл.68 от ЗОП и с предварително обявените изисквания в случай, че има такива.
(3) Оферти, които не отговарят на предварително обявените изисквания не се разглеждат.
(4) Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.
(5) Комисията извършва оценка и класиране на офертите съобразно предварително обявения критерий.
Чл.26. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците, който се подписва от всички членове.
Чл.27. Комисията приключва работата с предаване на протокола на Възложителя за утвърждаване.
Чл.28. В срок не по-късно от три работни дни в един и същи ден протокола се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.
Чл.29. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
Чл.30. Когато не е подадена нито една оферта Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждането на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи Възложителят е обвързан с прогнозната стойност, посочена в публичната покана и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.
Чл.31.(1) Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
(2) При сключване на договор класираният на първо място участник , определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.
(3) Възложителят може последователно, да предложи сключване на договор при условията на ал.1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
1. Откаже да сключи договор;
2. Не представи някой от документите по ал.2;
3. Не отговаря на изискванията на чл.47 от ЗОП;
Чл.32. Отговорното лице за поддържане на профила на купувача публикува договора и допълнителните споразумения към него при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП;
Чл.33.(1)  В съответствие с разпоредбите на чл.14, ал.5 от ЗОП Възложителят 166 Спорно училище „Васил Левски” –гр.София няма да прилага процедурите по ЗОП и условията и реда на глава осма "а" от същия, при поръчки по чл. 3, ал. 1 от ЗОП на стойност без ДДС:
1. за строителство - под 60 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 670 000 лв.;
2. за доставки или услуги - под 20 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - под 66 000 лв.;
3. за конкурс за проект - под 66 000 лв., но задължително ще сключва писмен договор.

VІІІ. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОСИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.34. (1) За всяка обществена поръчка гл.счетоводител изготвя досие, което включва:
1. Фактическото основание за откриване на процедурата - докладната записка;
2. Заповедта за откриване на процедурата;
3. Поканата;
4. Спецификация;
5. Писмото до Агенцията по обществени поръчки;
6. Документацията за съответната поръчка;
7. Всякакъв вид кореспонденция по повод поръчката с кандидатите.
8. Заповедта за назначаване на комисията;
9. Офертите;
10. Протокола от дейността на комисията;
11. Декларациите по ЗОП на комисията;
12. Решение за избор на изпълнител;
13. Уведомителни писма до кандидатите;
14. Копие от договора за възлагане на обществена поръчка ведно с приложенията към него;
15. Други документи;
(2) За всяко досие се изготвя опис на съдържащите се в него документи, на който се отразява и броя на съдържащите се в него страници.
Чл.35До изтичане на срока за подаване на оферти цялата документация по подготовката на процедурата се съхранява от гл.счетоводител.
Чл.36По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите предложения се съхранява гл.счетоводител от ;
Чл.37След сключване на договора досието на обществената поръчка се предава на архива на училището, където след изпълнение на договора се съхранява за срок от четири години.

ІХ. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
Чл.38. Контрол осъществяван от вътрешни контролни органи:
1.Гл.счетоводител осъществява вътрешен контрол за спазване на договорите по отношение на сроковете за доставка и начин на плащане, съобразно условията, залегнали в документацията по възлагане на обществените поръчки.
2. При специфични дейности контролът може да се възложи на одитори или експерти.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1. Тези вътрешни правила се приемат на основание чл.8б от ЗОП.
§ 2. Настоящите вътрешни правила подлежат на актуализация и допълване. Главният счетоводител следи измененията и допълненията в ЗОП и ППЗОП, за които своевременно информира директора.
§ 3. Настоящите вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки влизат в сила от 03.07.2015г. определени със заповед № 372/03.07.2015г.
§ 4. Контролът по спазването и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се осъществява от директора на училището или определено от него лице.