Правилници

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Разписание на учебните часове

Заявление за отсъствия по семейни причини

Вътрешни правила за защита на личните даннни. Заявление - достъп до лични данни. 

Информация във връзка със защита на личните данни - адв. Станислава Стоицова, su_166@abv.bg


Правила за предоставяне достъп до обществена информация. Заявление - достъп до обществена информация.

Правила за достъп до обществена информация

План-програма за действие 2020-2021 за Безопасност на движение по пътищата

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 
Стратегия за развитие на училището

Практически насоки за действия при инцидент

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини


Заповед - пропускателен режим

План за сигурност при противодействие на тероризма

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието