Правилници

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

График за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Разписание на учебните часове

Заявление за отсъствия по семейни причини

Вътрешни правила за защита на личните даннни. Заявление - достъп до лични данни. 

Информация във връзка със защита на личните данни - адв. Станислава Стоицова, su_166@abv.bg


Правила за предоставяне достъп до обществена информация. Заявление - достъп до обществена информация.

Правила за достъп до обществена информация

План-програма за действие 2020-2021 за Безопасност на движение по пътищата

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 
Стратегия за развитие на училището

Практически насоки за действия при инцидент

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини


Заповед - пропускателен режим

План за сигурност при противодействие на тероризма

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието