Правилници

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището

Разписание на учебните часове

Заявление за отсъствия по семейни причини

Практически насоки за действия при инцидент

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини


Заповед - пропускателен режим

План за сигурност при противодействие на тероризма

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието