Административни услуги

Издаване на Диплома за средно образование

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства,  дипломи

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация


Издаване на Удостоверение за преместване на ученици в държавните и в общинските училища​