Проекти


Проект BG05M2OP001-2.012-0001,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
"Образование за утрешния ден"


В 166 Спортно училище "Васил Левски" се сформираха две групи за учебната 2019/2020 година:
Спорт и дигитални умения - ръководител Валентина Грозданова;
Компютърни тренировки - ръководител Мария Бойчева.

Работата по проекта продължава и през учебната 2020/2021 година. 
Ръководители на групите са Валентина Грозданова и Весела Маринова.
Група "Дигитален свят" включва ученици от VII и VIII клас, ръководител Валентина Грозданова.
Група "Сини мечти"  включва ученици от VII клас, ръководител Весела Маринова.

Повече информация за проекта можете да получите на следния линк: oud.mon.bg

**************************************************************************

   Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на
риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. 

166 Спортно училище "Васил Левски" участва в Дейност 1 за учебната 2021/2022 година.

Повече информация за проекта можете да получите на следния линк: https://react.mon.bg/

*************************************************************************************