166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Превантивна дейност във връзка с механизма за противодействие на тормоза и насилието в училище

Във връзка с дейността на училищната комисия по превенция на насилието беше проведено анонимно анкетно проучване сред учениците от 166. СУ "Васил Левски". В продължение на предприетите превантивни мерки учениците от 8. А клас., 8. Б клас и 8. В клас присъстваха на беседа във връзка с механизма за противодействие на тормоза и насилието в училище. Събитието беше организирано с подкрепата на класните ръководители: госпожа Димитрина Бисерова, госпожа Борислава Борисова, госпожа Милена Петрова и Любомира Вучелийска – училищен психолог.

Ученици и учители съвместно потърсиха отговор на въпросите: "Кога, как и защо възникват конфликтни ситуации?". По време на дискусиите учениците си припомниха алгоритъма за действие в случай на тормоз и насилие, методите за предотвратяване и справяне с конфликтна ситуация и възможностите за получаване на помощ и подкрепа.  

Бяха направени разграничения между понятията: психическо насилие, физическо насилие, тормоз и кибертормоз. Бяха обсъдени ролите на свидетел, агресор и потърпевш във възможна конфликтна ситуация. Учениците взеха участие в ролева игра и осъзнаха какви биха могли да бъдат реалните последствия  от злонамерените действия, като посочиха алтернативни начини за преформулиране на поведението в приемливо.