166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на
риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

166 Спортно училище "Васил Левски" участва в Дейност 1 за учебната 2021/2022 година.

Повече информация за проекта можете да получите на следния линк: https://react.mon.bg/