166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Мисия и визия

МИСИЯ

Мисията на  166. Спортно училище „Васил Левски“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. Ето защо нашата мисия е: Да изградим личности с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.

 

ВИЗИЯ

 1. Дейността на ръководството на 166. Спортно училище „ Васил Левски“ ще е съобразена с действащата политика на ММС и МОН. Ще се прилагат действени и гъвкави методи на управление при определяне на глобални и важни цели и стратегии, залагайки на екипността в работата.
 2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 3. Прилагане на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Изграждане и модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: спортен психолог, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще работим активно за да се включим в различни  програми  на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвети на местните общности.
 9. Разработване и внедряване на методи и програми за съвместна работа със спортните клубове от града и региона по отношение на селекцията и осигуряването на качествен подбор и обучение на талантливи деца.
 10. Приоритетни дейности, свързани с развитието на спортовете, съответстващи на демографските особености на областта.
 11. Разработване на система за проучване на традиционните спортове за региона и осъществяване на тесни контакти със съответните спортни клубове с цел привличане на качествени деца в училището.
 12. Извършване на широка пропагандна и разяснителна дейност от страна на училището и спортните клубове по места във връзка с качеството на приема;
 13. Изготвяне и предоставяне на медиите актуална информация, свързана със спортните постижения с цел запознаване на широката общественост с приоритетите в дейността на училището.
 14. Изработване на рекламна стратегия на училището за добра координация с медиите при планирането и провеждането на различни спортни прояви;
 15. Организиране на традиционни срещи с елитни български спортисти с цел популяризиране на спорта.
 16. Осигуряване на условия за проследяване динамиката в развитието на физическите качества и на специалните за съответния спорт показатели в различните периоди на учебно-тренировъчния процес.
 17. Организиране и провеждане на специализирани тествания на учениците за контрол и управление на спортната им подготовка, съобразени с изискванията на ММС и БСФ.
 18. Обработване, анализиране и съхраняване на информацията от всички видове тествания, създаване на банка- данни за физическото развитие и дееспособността на всеки ученик за проследяване на спортното му развитие през периода на обучение.
 19. Създаване на система за наблюдение и контрол на учебно - тренировъчния процес с цел постигане на високо ниво на спортна подготовка.
 20. Обогатяване книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.