166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Нормативни документи

Прикачени документи

Уведомление от родител за отсъствия на ученик
Правилник за дейността на училището
Алгоритъм на действие в случай на тормоз и насилие
Етичен кодекс на училищната общност
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Вътрешни правила за превенция, наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на етичния кодекс на училищната общност
Вътрешни правила за дейността на библиотеката
Правилник за пропускателен режим
Правила за достъп до информацията
Правила за вътрешноучилищна квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти
План за квалификационна дейност
Мерки за повишаване на качеството на образованието
План за провеждане на заседания на ПС
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план за дейността на училището
Програма за наставничество на новоназначени учители
ОТЧЕТ за изпълнението на стратегията за развитие на 166 СУ "Васил Левски" за периода 2021-2022 година
Стратегия за развитие на 166. Спортно училище за периода 2021-2026 година
Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование
Правилник за вътрешния трудов ред
Политика за работа с инормационни системи и активи и за информационна сигурност
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организирана
Етичен кодекс
Практически насоки за действия при инцидент
Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици
Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес
План за сигурност при противодействие на тероризма
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието