166. СУ "Васил Левски"
Спортно училище в град София

Нормативни документи

Прикачени документи

Програма за наставничество на новоназначени учители
ОТЧЕТ за изпълнението на стратегията за развитие на 166 СУ "Васил Левски" за периода 2021-2022 година
Стратегия за развитие на 166. Спортно училище за периода 2021-2026 година
Програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално образование
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността на училището
Правилник за вътрешния трудов ред
План за квалификационна дейност
График за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти
Правила за вътрешноучилищна квалификация на педагогическите и непедагогическите специалисти
График за заседания на педагогическия съвет
Вътрешни правила за дейността на библиотеката
Политика за работа с инормационни системи и активи и за информационна сигурност
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организирана
Етичен кодекс
Практически насоки за действия при инцидент
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Процедура за налагане на санкции и мерки на ученици
Училищна процедура за ученик, който възпрепятства образователния процес
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Заявление за отсъствия на ученици по семейни причини
Правилник за пропускателен режим
План за сигурност при противодействие на тероризма
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
План за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Алгоритъм на действие в случаи на тормоз и насилие